นายเสงี่ยม นาครังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-887949 Tasaard Subdistrict adminestrative Organizaation tel: 042-887949

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.

ประวัติและข้อมูลทั่วไป.
ตราสัญลักษณ์ อบต.
คำขวัญ อตบ.


  
การบริหารงาน อบต.

คณะผู้บริหาร อบต. .
 สมาชิกสภา อบต.


บุคลากร

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

 

แผนพัฒนา อบต.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน


งานการเงินและบัญชี

รายงานงบการเงินประจำปี
- ประกาศ
- งบแสดงสถานะการเงิน
- งบรายรับ-รายจ่าย
-
งบทดลอง
- งบทรัพย์สิน 
 
 
 
 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

กิจกรรม อบต.

การจัดเก็บภาษ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำลท่าสะอาด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด  99  หมู่ที่  6  ตำบลท่าสะอาด  อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย 042- 887294
 Webmaster  E-Mail : numaun-aun@hotmail.com (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
 
 
 
ปลัดอบต.
จ่าเอกไพศาล  ยันต์วิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
คลิ๊กที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คลิ๊กที่นี่